Vedtægter

Vedtægter for foreningen De Glade Givere


§ 1 Formål:


Foreningen De Glade Givere er en frivillig social nonprofit forening, som har til formål at hjælpe de der er i en svær situation og har brug for hjælp.


Foreningen er 100% afhængige af donationer, som kan bestå af brugte såvel som nye ting fra private samt virksomheder.

Derudover indsamler foreningen midler gennem private og offentlige fonde.

Foreningen afholder støtteauktioner via facebook samt deltager på loppemarkeder hvor de indsamlede midler går ubeskåret til hjælp til de der er i en svær situation.

Hælpen der kan ydes og de donationer der modtages/søges, består primært af brugt tøj og sko, højtidsbestemte gaver, fribilletter m.m. Tøj og ting er primært brugte,- dog i pæn stand uden huller og pletter og vil være helt afhængig af, hvad foreningen kan skaffe eller har på lager. 

Derudover kan midlerne bruges til hjælp til trykning af flyers, plakater og lignende reklamefremstød for foreningen. Ligeledes kan der bruges af midlerne til akut portohjælp, helt ekstraordinært til benzinpenge hvis foreningens bestyrelse får et akut behov for at mødes, lager eller til nødvendigt udstyr til foreningens lagre for at disse kan fungere optimalt for foreningens hjælpere.

Foreningen yder ingen form for kontante gaver eller kontante midler på anden måde.


Foreningen tager gerne imod tøj i alle størrelser, ting til baby, legetøj osv. Det der tilgår foreningen og som der ikke har været søgning på inden for de seneste 3 måneder, forbeholder foreningen sig retten til at sælge på auktionsiden eller på loppemarkeder.  Foreningen kan ikke hjælpe med møbler eller større ting, idet vi ikke har lagerplads til det. Alle ting der doneres skal være brugbare, rent samt uden huller og pletter.


Alle der har brug for hjælp kan søge hos foreningen via facebooksiden eller hvis anonymitet ønskes søges via foreningen hjemmeside.
§ 2 Foreningens hjemsted


Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.§ 3 Optagelsesbetingelser og evt. eksklusion


A:  Foreningen er en privat sammenslutning, der er åben for medlemskab for alle, der er fyldt 18 år og som kan tilslutte sig foreningens formål og ønsker at medvirke til at opfylde disse.


B: Foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål.                          Bestyrelsen/administratorerne træffer beslutning om en evt. eksklusion.§ 4 Kontingent


Det er gratis at være medlem i foreningen, men der modtages meget gerne bidrag og donationer i form af kontanter eller gaver. Man kan til enhver tid melde sig ind eller ud af foreningen, dette gøres enten via facebooksiden eller foreningens hjemmeside.§ 5 Generalforsamling


A: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes én gang om året i 1. kvartal og varsles 1 måned før afholdelse og opslås på foreningens hjemmeside og facebookside.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamling sendes på e-mail til foreningen, så det er foreningen i hænde senest 10 arbejdsdage før afholdelse.

Der kan ligeledes ske tilmelding via Facebook hvis bestyrelsen vælger at oprette en begivenhed eller lave et opslag på siden, hvori det står beskrevet som en mulighed. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være foreningen i hænde 10 arbejdsdage før afholdelse og sendes til foreningen,- meget gerne på e-mail,- forslaget skal indeholde forslagsstillers navn.


Der kan kun stemmes til generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Valgbare medlemmer til bestyrelsen og stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle, der

*) enten har været medlem i 1 år.

*) eller har udført frivilligt hjælpearbejde for foreningen i mindst 6 mdr.

*) og vil være tro mod vedtægterne og foreningens formålsparagraffer.

*) samt brænder for sagen og er villig til at bruge tid på at hjælpe.


B: Generalforsamlingens dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Formandens/bestyrelsens beretning.

4) Fremlæggelse/godkendelse af regnskab.

5) Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.

6) Indkomne forslag og spørgsmål.

7) Eventuelt. (Der kan intet vedtages under dette punkt).


C: Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid, indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af bestyrelsen er enige om dette.

Medlemmer der har stemmeret på den ordinære generalforsamling kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af disse medlemmer er enige om dette.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være bestyrelse og medlemmer i hænde senest 1 måned før afholdelse.

Tilmelding til deltagelse i ekstraordinær generalforsamling sendes på e-mail til foreningen, så det er foreningen i hænde 10 arbejdsdage før afholdelse.§ 6 Bestyrelsen


Bestyrelsen er foreningens ledelse der træffer alle beslutninger i foreningen.  Bestyrelsen består af  mindst 5 og max. 9 personer.


Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen er på valg, ved hver generalforsamling, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samtidig. Dette for at fremme en større kontinuitet i bestyrelsen og for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer ikke kan skiftes ud på én gang. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv, hvem i bestyrelsen, der har de nødvendige kvalifikationer til de enkelte poster, der skal besættes.


Bestyrelsen består fast af Formand, Kasserer, Sekretær (+ min 2 personer mere)


De enkelte bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt om foreningens interne arbejde og projekter og denne gælder også, hvis man fratræder sin post i bestyrelsen. Man har som afgående bestyrelsesmedlem pligt til, at udlevere eventuelt materiale til den øvrige bestyrelse, inden man forlader sin post. For kassererens vedkommende gælder, at alt regnskabsmateriale og eventuelt regnskabsprogram, der tilhører foreningen, ligeledes udleveres til den øvrige bestyrelse.


Kassereren fremlægger til hvert bestyrelsesmøde regnskabet.


Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 5 gange om året, eller hvis der er opstået et uforudset problem, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede personligt eller via Skype eller andet medie.


Alle aktiviteter og projekter skal være godkendt af bestyrelsen, inden de iværksættes.


Bestyrelsen kan indgå samarbejde med andre foreninger/organisationer uden forudgående generalforsamling.


Der kan nedsættes underudvalg i foreningen, som ikke behøver at være repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmer. Underudvalgene deltager ikke i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen skønner det nødvendigt. Underudvalgene er ikke beslutningsdygtige og skal derfor altid have bestyrelsens godkendelse i forbindelse med evt. projekter m.m.


Bestyrelsesmedlemmer har ret til, på samme vilkår som alle andre, at søge om hjælp i foreningen.§ 7 Regnskab


Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet fremlægges af kassereren på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har kompetence til at godkende regnskabet.

Generalforsamlingens revisor skal fremlægge dennes bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet.

Revisoren kan vælges blandt valgbare medlemmer.

 


§ 8 Tegningsregler


Foreningen opererer med en gradueret tegningsret. Kassereren tegner foreningen for beløb op til kr. 3.500. Transaktioner over denne grænse skal godkendes af formanden.


Kassereren og formanden har adgang til foreningens konto.


 

§ 9 Vedtægtsændringer


Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet. For at vedtægtsændringer kan blive vedtaget, kræver det behandling og vedtagelse med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.§ 10 Opløsning


I tilfælde af opløsning af foreningen De Glade Givere, tilfalder organisationens formue/overskud til en ligesindet forening/organisation, der kan efterleve foreningens formålsparagraffer.


En opløsning af foreningen kan kun ske, efter vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med ¾ stemmeflertal af de afgivne stemmer.


Forslag om nedlæggelse af foreningen, skal offentliggøres for foreningens medlemmer, senest 2 måneder før den førstkommende generalforsamling, eller der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel. Den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling skal varsles med min. 8 dage.Vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 20.03.2016.